ประกาศทุนสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 39

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรม The Ambassador Hotel กรุงเทพฯ

 

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศสมัครขอรับทุนฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศและทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Ambassador กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ในการสมัครครั้งนี้ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 1. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน
  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2562
  • ไม่เคยได้รับทุนของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยภายในเวลา 2 ปี
  • เข้าร่วม สัมมนานานาชาติครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดทุนต่างๆ
  • สามารถเข้าร่วมพิธีปิดในงานประชุมได้ในวันที่ 19 มกราคม 2562
 2. รายละเอียดทุน
  • ทุนอบรมพัฒนาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ในประเทศมากกว่า 20 ทุน
  • ทุนสนับสนุนการเดินทางในการเข้าร่วม สัมมนานานาชาติครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (ทุนละ 5,000 บาท) จำนวน 4 ทุน

 

โปรดดูรายละเอียด ในแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่ Download และส่งที่

c/o Dr. Jaruda Rajani Na Ayuthaya, The Department Of Foreign Language, Humanities Building 1 (Floor 3, room 301), Kasetsart University, 50 Thanon Ngam Wong Wan, Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Bangkok 10900, or by email: jaruda.thaitesol@gmail.com, or by Fax: 02-347-7320

 

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 มกราคม 2562